Školní řád


                                Mateřská škola Ostrava-Martinov, příspěvková organizace
   Martinovská 3154, Ostrava-Martinov, 723 00                                  tel: 596941223, 724017401
IČO: 71004629                                                                                  e-mail: ms.martinov@seznam.cz


                                    Školní řád
Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ, děti a jejich zákonné zástupce
                                   
Č.j.: 44/2018 Účinnost od: .29. 08. 2018
Platnost od:  03. 09. 2018
Spisový znak: 2.1 Skartační znak: A 10
Vydala: ředitelka Mateřské školy Ostrava – Martinov, p.o.
             Lenka Vítková

Změny:

 

                     
                             provozní doba:      6.00h – 16,00h
                             kapacita školy:      28 dětí
                             počet tříd:             1
                             ředitelka školy:      Lenka Vítková
                             web:         www.msmartinov.cz

 

Obsah
1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3
2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 3
2.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ CÍLE PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 3
2.2 ZÁKLADNÍ PRÁVA DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 3
2.3 POVINNOSTI DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 4
2.4 ZÁKLADNÍ PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 4
2.5 POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 5
2.6 POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (§ 34A ŠKOLSKÉHO ZÁKONA) 6
2.7 INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE (§ 34B ŠKOLSKÉHO ZÁKONA) 6
3 UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 7
3.1 PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 7
3.2 ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY O PŘIJETÍ – NEPŘIJETÍ, VYLOUČENÍ DÍTĚTE Z PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 8
4 UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY 9
4.1 STANOVENÍ PODMÍNEK POBYTU DÍTĚTE, ZPŮSOBU A ROZSAHU JEHO STRAVOVÁNÍ 9
4.2 UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A PRO JEJICH PŘEDÁVÁNÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM PO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ 9
4.3 KONKRETIZACE ZPŮSOBU INFORMOVÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ O PRŮBĚHU JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ A AKCÍCH ŠKOLY 10
4.4 KONKRETIZACE ZPŮSOBU OMLOUVÁNÍ DĚTÍ ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI Z KAŽDODENNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ZPŮSOBU INFORMOVÁNÍ O JEJICH ZDRAVOTNÍM STAVU 10
4.5 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ÚHRADU ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVNÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE 11
5 PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 13
5.1 PODMÍNKY PROVOZU A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 13
5.2 VNITŘNÍ DENNÍ REŽIM PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 14
6 PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 15
6.1 PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ 15
6.2 OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 18
7 ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY 18
7.1 CHOVÁNÍ DĚTÍ PŘI ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY V RÁMCI VZDĚLÁVÁNÍ 18
7.2 POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘI JEJICH POBYTU V MATEŘSKÉ ŠKOLE 19

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Školní řád mateřské školy Ostrava – Martinov (dále jen „mateřská škola“ nebo „MŠ“) je vydán na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.
Školní řád je závazný pro všechny děti mateřské školy, jejich zákonné zástupce a zaměstnance školy.
 

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


2.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ CÍLE PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“):
• podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
• podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
• podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte,
• podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
• vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
• napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
• vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.
Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání dle konkrétních podmínek mateřské škole.
Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve  znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 280/216  Sb. v platném znění.


2.2 ZÁKLADNÍ PRÁVA DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Každé dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání má právo:
• na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností, dovedností a rozvoj jeho osobnosti,
• aby mu společností byla poskytována ochrana na emočně kladné prostředí a projevování lásky,
• na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole,
• být respektováno jako jedinec ve společnosti, jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život,
• zvolit si činnosti, které mu vyhovují,
• na vlastní názor,
• svobodně se vyjadřovat ve všech záležitostech, které se ho týkají, přičemž tomu musí být věnována patřičná pozornost,
• na odpočinek, volný čas a hru,
• na uspokojování každodenních potřeb se zřetelem na věk a individuální zvláštnosti,
• požádat o pomoc nebo radu kohokoliv z pracovníků školy – pokud se dítě cítí v jakékoliv nepohodě nebo má nějaké trápení,
• být chráněno před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením,
• na ochranu před zneužíváním, použitím narkotik apod.,
• na dodržování práv dítěte v souladu s Úmluvou o právech dětí.


2.3 POVINNOSTI DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Každé dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání má následující povinnosti:
• dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ,
• dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy,
• šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami,
• vzájemně si pomáhat a neubližovat si, dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat,..),
• dodržovat osobní hygienu -  umí si říct o potřebu na WC, nepomočí se, nepotřebuje plíny,
• mít základní sebeobslužné návyky – umí samo jíst lžící, pít z hrníčku, převlékat se,
• oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu,
• oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné, duševní a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.


2.4 ZÁKLADNÍ PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ
Každý zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání má při předškolní vzdělávání dětí následující práva:
• získat informace o náplni vzdělávání prostřednictvím Školního vzdělávacího programu, který je veřejně přístupný v šatně mateřské školy,
• na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy ke vzájemné spokojenosti obou stran (Neřešte, prosím, problémy mimo budovu MŠ!),
• na diskrétnost a ochranu informací týkajících se osobního a rodinného života,
• přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy,
• na informaci a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkající se vzdělávání dítěte,
• požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ,
• využít individuálně adaptační režim. V průběhu školního roku se mohou zákonní zástupci s ředitelkou školy a učitelkou předem dohodnout na vhodném postupu. Děti nastupující do mateřské školy mají adaptační režim v průběhu prvních týdnů docházky,
• právo podat stížnosti, oznámení a podněty k práci v MŠ. Podněty mohou být předány do poštovní schránky nebo ředitelce školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům,
• být dostatečně a pravidelně informován o dění v MŠ (nástěnky, třídní schůzky, webové stránky školy -  www.msmartinov.cz)
• písemně ukončit vzdělávání dítěte v MŠ.


2.5 POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Každý zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání má při předškolním vzdělávání dětí následující povinnosti:
• zajistit, aby přihlášené dítě docházelo řádně do MŠ a bylo osobně předáno učitelce do třídy,
• zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
• zajistit, aby nepřítomnost dítěte byla řádně omluvena prostřednictvím omluvného listu,

• aby při příchodu do MŠ bylo dítě vhodně a čistě upraveno (nedávejte, prosím, dětem cenné předměty, korálky či řetízky na krk, sváteční oblečení, které by se mohlo při denních činnostech zničit),
• dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
• předat do MŠ pouze dítě zcela zdravé. Učitelky mohou, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout dítě se silným nachlazením či infekčním onemocněním,
• po vyléčení infekčního onemocnění dítěte (př. hepatitida, salmonelóza aj.)  
doložit potvrzení od lékaře,
• oznamovat škole údaje a změny v těchto údajích pro vedení školní matriky v souladu se školským zákonem (zdravotní způsobilost, změna bydliště, telefonu, zaměstnavatele, zdravotní pojišťovny). Informace o dětech jsou využívány pouze pro vnitřní potřebu MŠ, oprávněnými orgány státní správy a samosprávy v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
• na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, porušování provozu MŠ
• ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
• dodržovat zákaz kouření v celém objektu mateřské školy a přilehlé zahradě
Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí:
Při pobytu v MŠ jsou zákonní zástupci dětí povinni:
 dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim MŠ,
 dodržovat tento školní řád,
 dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.


2.6 POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (§ 34A ŠKOLSKÉHO ZÁKONA)
 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud zákonný zástupce dítěte nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182 odst. 1 písm. a) školského zákona.
• Povinné předškolní vzdělávání se může uskutečnit formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech nebo formou individuálního vzdělávání dítěte (§ 34 a odst. 2 školského zákona).
• Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně (od 8:00 hod. do 12:00 hod. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Tím však právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není předchozí větou dotčeno (§ 34a odst. 3 školského zákona).
• Zákonní zástupci dítěte mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182 a školského zákona.


2.7 INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE (§ 34B ŠKOLSKÉHO ZÁKONA)
Oznámení individuálního vzdělávání dítěte:
• Zákonný zástupce dítěte, které má plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli/ředitelce mateřské školy.
• Má-li být dítě vzděláváno individuálně převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen učinit oznámení nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
• V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte
Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno.
Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:
- způsob ověření (přezkoušení dítěte),
- termíny ověření (včetně náhradních termínů - 3. a 4. středu v listopadu, 1. a 2. středu v prosinci).
Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.
Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.


3 UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE


3.1 PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
• termín a dobu podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem (zpravidla první týden v měsíci květnu)
• o termínech je veřejnost informována prostřednictvím plakátů zveřejněných na nástěnce v MŠ, na vstupních dveřích MŠ, na webových stránkách školy www.msmartinov.cz, úřední desce MO Martinov a hlášením místního rozhlasu,
• rozhodnutí ředitele školy, kterým se vyhoví žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznámí zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na vstupních dveřích MŠ, webových stránkách školy a na úřední desce MO Martinov,
• děti jsou přijímány do MŠ na základě stanovených kritérií uvedených ve směrnici, se kterou jsou zákonní zástupci seznámeni u zápisu a prostřednictvím webových stránek školy,
• přijetí do MŠ je podmíněno vyjádřením lékaře o pravidelném očkování dítěte nebo dokladem, že je dítě proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontradikci (viz § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů);  Toto neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou!
• děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku na místa dětí, které ukončily předškolní vzdělávání.
Pro všechny nové děti se stanovuje zkušební pobyt na dobu 3 měsíců.


3.2 ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY O PŘIJETÍ – NEPŘIJETÍ, VYLOUČENÍ DÍTĚTE Z PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
• na základě žádosti a vyjádření lékaře, že je dítě zdravé a řádně očkováno, vydá ředitelka školy „Rozhodnutí o přijetí -  nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a školským zákonem č. 561/2004 Sb.,
• do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s OŠD. Pokud nelze toto dítě přijmout z kapacitních důvodů, zajistí městský úřad, v němž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení do jiné MŠ,
• ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami na základě žádosti zákonného zástupce, písemného vyjádření dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra příslušného zaměření,
• pokud počet přihlášených dětí překročí limit na třídu, rozhodne ředitelka školy o přijetí dětí podle kritérií v dané posloupnosti:

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
                                   NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020  


Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné - dítě vždy přijato
2. Postupný nárok dětí na předškolní vzdělávání:
• Dovršení 4 let věku k 1. 9. 2019 – dle data narození                10 bodů
• Dovršení 3 let věku k 1. 9. 2019 – dle data narození                  5 bodů
• Dovršení 2 let věku do 31. 8. 2019 – dle data narození              0 bodů
• Děti 4 leté a mladší z jiných obcí – dle data narození                 1 bod  /trvalé bydliště mimo SMO /    
3. MŠ již navštěvuje sourozence                                                                      10 bodů
4. Děti cizinců doloží potvrzení o místě pobytu /např. nájemní smlouvu/ a budou posuzovány dle stanovených kritérií       
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Ředitelka MŠ může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v MŠ (podle § 35 školského zákona) v případě:
• dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
• v průběhu zkušebního pobytu dítěte, který je stanoven nejvýše na 3 měsíce od fiktivního nástupu dítěte do MŠ a na doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení, nezatěžovat dítě dalším vzděláváním v MŠ,
• dítě se neadaptuje,
• zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady,
• pokud zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ.


4 UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY 


4.1 STANOVENÍ PODMÍNEK POBYTU DÍTĚTE, ZPŮSOBU A ROZSAHU JEHO STRAVOVÁNÍ
• při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole. Zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole,
• zákonní zástupci mohou požádat o změnu výše sjednaných podmínek. Tuto skutečnost je nutno dohodnout s ředitelkou mateřské školy.


4.2 UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A PRO JEJICH PŘEDÁVÁNÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM PO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ
• zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě do třídy po jeho převlečení v šatně pedagogickému pracovníkovi mateřské školy. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy a kontaktovala by sociální pracovnici. Zákonní zástupci si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu,
• v případě, že je se zákonnými zástupci dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání
• zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Zákonný zástupce musí mít vyplněné „Zmocnění“, kde jsou uvedeny pověřené osoby. Písemné potvrzení předá učitelce ve třídě nebo ředitelce mateřské školy
• zákonní zástupci dítěte mohou pověřit k přebírání dítěte nezletilou osobu (starší sourozenec). Ke Zmocnění je nutné písemně doplnit souhlas s předáváním nezletilé osobě. Dle občanského zákoníku, §9 - „Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku“


4.3 KONKRETIZACE ZPŮSOBU INFORMOVÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ O PRŮBĚHU JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ A AKCÍCH ŠKOLY
• ředitelka mateřské školy nejméně jednou za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka zákonných zástupců s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů
• zákonní zástupci si mohou předem domluvit individuální pohovor s ředitelkou mateřské školy nebo učitelkou vykonávající pedagogickou činnost ve třídě a projednat záležitosti týkající se průběhu vzdělávání
• zákonný zástupce je povinen se na vyzvání ředitelky školy osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, porušování provozu MŠ
• jsou informováni o všem, co se děje – nástěnkou v šatně dětí, web školy www.msmartinov.cz.


4.4 KONKRETIZACE ZPŮSOBU OMLOUVÁNÍ DĚTÍ ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI Z KAŽDODENNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ZPŮSOBU INFORMOVÁNÍ O JEJICH ZDRAVOTNÍM STAVU
• pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost neprodleně /včetně délky nepřítomnosti dítěte:
- ústně v MŠ (osobně při předávání dítěte)
- zápisem do sešitu „ODHLÁŠKY STRAVY“ – v šatně dětí
- telefonicky 596 941 223, 724 017 401
- na odhlášky v mailové podobě nebude brán zřetel.!!!


• omlouvání nepřítomnosti dítěte s povinným předškolním vzděláváním
- nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte zápisem v omluvném listě, který je umístěn v šatně dětí na parapetu
- pokud omlouvá nepřítomnost telefonicky, zapíše omluvenku do omluvného listu pedagog, který se zákonným zástupcem hovořil
- zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy,
- při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje ředitelka školy její věrohodnost,
- neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka pohovorem, na který je zákonný zástupce vyzván doporučeným dopisem. Při pokračující neomluvené absenci ředitel školy oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst.4 školského zákona).


• zákonný zástupce je povinen oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte, aby bylo odhlášeno ze stravy, a to:
• den předem do 12:30 hod - osobně při předávání dítěte, telefonicky, nebo zápisem do docházky odhlášek v šatně,
• v pátek se normuje a objednávají se potraviny na pondělí, tzn., že již v pátek je nutné omluvit dítě na pondělí!
• v první den nepřítomnosti dítěte má zákonný zástupce nárok na vydání obědu do jídlonosiče. Oběd si můžete vyzvednout v 11:15 až 11:30 hod. – zvonit na dveře „KUCHYŇ MŠ“. V další dny nepřítomnosti dítěte se strava odhlašuje.
• je-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně,
• zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě po nepřítomnosti v mateřské škole z důvodu zajištění stravy den před nástupem do MŠ nejpozději do 12:30hod v MŠ,
• zákonný zástupce má povinnost při předávání dítěte pedagogickému pracovníkovi nahlásit jakékoliv zdravotní obtíže dítěte (rýma, kašel, bolest břicha, hlavy…), teprve poté může opustit školu. Do kolektivu nemůže být přijato dítě nemocné,
• v mateřské škole se nepodávají dítěti žádné léky,
• zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře,
• zákonný zástupce dítěte je povinen informovat školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 PEDIKULÓZA – veš není přenašečem infekčních chorob, ale škrábání může vést ke vzniku zánětu pokožky. Zbavit děti vší je povinnost rodičů, nikoliv školy a jejich pedagogických pracovníků. Při zjištění výskytu živých lezoucích vší ve vlasech, je třeba neprodleně aplikovat účinný přípravek a sanovat prostředí v bytě (hřebeny, kartáče, prádlo…). Zákonní zástupci musí dětem prohlížet hlavu – učitelky k tomu nemají oprávnění – při nálezu skutečnost ohlásit škole a omluvit z MŠ po dobu nutnou k odvšivení.


4.5 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ÚHRADU ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVNÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
• Úplata za vzdělávání:
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ je povinná. Úplata za předškolní vzdělávání je nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v MŠ je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (§ 35 odst. 1 písm. d) školského zákona).

 Bezúplatné vzdělávání:
Bezúplatné vzdělávání je určeno pro děti, které v příslušném školním roce před nástupem do základní škody dosáhnou 6 let věku (povinné předškolní vzdělávání) a dětem s OŠD.
Děti se zdravotním postižením (ve smyslu § 16 odst. 2 školského zákona) se v posledním ročníku veřejné MŠ vzdělávají vždy bezúplatně.
Dle vyhlášky č. 214/2012 Sb., s účinností dnem 1. 7. 2012 je osvobozen od úplaty:
- zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
- zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
- rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
- fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (je nezbytné předložit rozsudek o svěření do pěstounské péče),
pokud tuto skutečnost měsíčně prokáže řediteli mateřské školy. Ředitelka rozhodně o prominutí úplaty (viz § 164 školského zákona), a to výhradně na základě písemné žádosti zákonného zástupce podané na formuláři MŠ.          
Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:
• výše úplaty předškolní vzdělávání je stanovena na 300,- Kč měsíčně,
• úhrada úplaty za předškolní vzdělávání se platí hotově (na třídě) vždy 15. den následujícího měsíce, proti podpisu na arch stravného (např. za měsíc září se platí 15. října),
• za měsíc prosinec se platí v prosinci, a to z důvodu uzávěrky kalendářního roku,
• za měsíc červen se platí v červnu, a to z důvodu uzávěrky školního roku,
• úplata za předškolní vzdělávání nevzniká, pokud je v měsících červenci a srpnu MŠ uzavřena.
Na žádost bude vystaven doklad o zaplacení.

Snížení úplaty:
• v případě zdravotních, či jiných závažných rodinných důvodů, kdy dítě nepobývá v MŠ ani jeden den v měsíci, může ředitelka snížit základní částku až na polovinu (žádost musí být do MŠ doručena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce),
• v případě opakované dlouhodobé nepřítomnosti doloží rodič potvrzení lékaře,
• o snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce a požadovaných náležitostí (tiskopis si rodiče mohou vyžádat u ředitelky MŠ). Dokud však nebude rozhodnuto o snížení, či osvobození, musí být úplata uhrazena,
• v případě, že je dítě přijato k 1.9. a dovrší 3 let v průběhu šk. roku, může ředitelka snížit základní částku až na polovinu.


Úplata za stravné:
• výše úplaty za školní stravování dětí je stanovena na 1 dítě a 1 den: 
- svačiny (7,- + 6,-)  a oběd (17,-) = 30,- Kč (dítě ve věku 3 až 6 let)
- 2 svačiny (7,- + 7,-)  a oběd (21,-) = 35,- Kč (dítě ve věku 7 let)
• úhrada úplaty za stravné se platí hotově, vždy 15. den následujícího měsíce (vždy současně s úplatou za předškolní vzdělávání) proti podpisu na arch stravného.    
Na žádost bude vystaven doklad o zaplacení.


5 PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY
5.1 PODMÍNKY PROVOZU A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
• Mateřská škola je s celodenním provozem od 6:00 do 16:00 hodin.
• Provoz MŠ je přerušen mezi vánočními svátky na dobu dvou až šesti dnů, taktéž je provoz přerušen v měsících červenci a srpnu. Přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem. V době uzavření MŠ v červenci či srpnu si docházku dítěte v jiné MŠ zajišťuje zákonný zástupce sám. Ředitelka MŠ jen zveřejní, která MŠ na území města Ostravy zajišťuje v této době provoz.
• Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v předcházejícím odstavci. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodnea to na nástěnce v šatně dětí, na dveřích hlavního vstupu do MŠ, na úřední desce MOb Martinov a na webu školy. 
• děti se přijímají do MŠ od 6:00 do 8:15 hodin, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ kdykoliv dle potřeby rodiny, dítě ale musí být nahlášené na stravování. Při příchodu do MŠ po 8:15 hod, zvoňte!!!
• odchod dětí domů vzhledem k zabezpečení budovy probíhá v době po obědě od 12:30 do 12:45 hod. Odpolední odchod v době od 15:00 do 16:00 hodin. Ředitelka, učitelka odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob až do doby, kdy je opět zákonným zástupcům nebo jejich pověřeným osobám předají. Ředitelka, učitelka nemohou dítě předat podnapilým osobám.
V případě, že dítě přijde do MŠ samo, bude MŠ kontaktovat sociální pracovnici.
Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby (tj. 16:00 hod.), příslušný pedagogický pracovník:
- pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
- informuje telefonicky ředitelku školy,
- řídí se postupem doporučeným MŠMT  - obrátí se na městský úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči,
- případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc,
- zákonný zástupce podepíše hlášení, že si své dítě vyzvedl po provozní době MŠ,
(pozn.: Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době setrvává na území mateřské školy.),
• při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně adaptační režim. V průběhu školního roku se mohou zákonní zástupci s ředitelkou školy a třídními učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu. Děti nastupující do MŠ mají adaptační režim v průběhu prvních týdnů docházky.
• dítě v MŠ potřebuje:
do třídy pohodlné oblečení, přezůvky (papuče s pevnou patou), pyžamo s našitými poutky, náhradní spodní prádlo, náhradní tričko a kalhoty (pro případ polití či pomočení) sportovní oblečení na školní zahradu, v létě kšiltovku nebo klobouček, hrníček s ouškem na pitný režim
Děti musí mít své věci označené, podepsané!
Za cennosti a donesené hračky mateřská škola neručí!


5.2 VNITŘNÍ DENNÍ REŽIM PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ
Předškolní vzdělávání probíhá podle vlastního Školního vzdělávacího programu v základním denním režimu. Povinností pedagogického pracovníka je denní režim pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. Respektujeme právo dítěte na vlastní aktivity, je dbáno na soukromí dětí. Denní režim může být pozměněn v případě akcí pořádaných MŠ (výlety, divadla, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny).


Změna může také nastat z důvodu využití co nejdelšího pobytu dětí venku v případě příznivých klimatických podmínek.


ČAS                ČINNOST
6:00 – 8:40     Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogovi do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity, skupinové činnosti
8:40 - 9:00     Osobní hygiena, dopolední svačina
9:00 - 9:30     Řízené výchovně-vzdělávací činnosti, skupinové, individuální práce, spontánní hry, speciální program, pohybové chvilky.
                       V příznivém počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy
9:30 -11:30    Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
11:30 -11:45  Osobní hygiena, příprava na oběd
11:45 -12:30  Oběd a osobní hygiena dětí, příprava k odpočinku
12:30 -14:15  Poslech čtených pohádek, spánek, relaxace a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:15 -14:40  Pozvolné ukončení odpočinku, protažení, TV chvilky, osobní hygiena
14:40 -15:00  Odpolední svačina, osobní hygiena
15:00 -16:00  Částečně řízená výchovně-vzdělávací činnost, speciální program, spontánní hry. V případě příznivého počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy


6 PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
6.1 PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ
• mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě,
• v době pobytu dítěte v MŠ jsou děti pojištěny proti úrazům a nehodám. Pojištění se vztahuje i na akce organizované mateřskou školou. MŠ je pojištěna u České pojišťovny (Česká pojišťovna a.s., Satum CZECH s.r.o.),
• k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických (pověřených nepedagogických) pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo maximálně
 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 28 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje. Skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogy, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci. Děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech, první a poslední má reflexní vestu
 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením

• při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy,
• a překážky, využívají se pouze známá a bezpečná místa,
• pedagogové před pobytem venku odstraní všechny nebezpečné věci,
• při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví,
• při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa,
• zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře,
• při nástupu dítěte po infekčním onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí,
• budova MŠ je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána, a to vždy v době od 8:15 do 12:30 hod., po vyzvednutí dětí po obědě se opět zamyká od 12:45 do 15:00 hodin,
• ve zbylém čase je MŠ uzamčena a vstup je možný pouze po zazvonění,
• ředitelka MŠ zákonným zástupcům dětí vydává bezpečnostní čipy za zálohu. Po úplném skončení docházky dítěte do MŠ je povinnost všechny vydané čipy odevzdat v kanceláři školy, záloha bude vrácena. V případě ztráty čipu je záloha nevratná,
• zákonní zástupci (nebo jimi zmocněné osoby) nesmí při příchodu ani při odchodu z budovy umožnit vstup jiným osobám. Při průchodu vstupními skleněnými dveřmi je nutné zkontrolovat, zda se dveře zcela dovřely. Dodržování těchto opatření je důležité pro zajištění bezpečnosti v celém objektu
• zákonní zástupci pobývají v MŠ jen po nezbytně nutnou dobu pro převlečení dítěte a předání pedagogické pracovnici, či převlečení a převzetí dítěte zpět z MŠ, po dobu jednání s pedagogickými pracovnicemi, při účasti na akcích pořádaných ve třídě MŠ
• kdokoliv přijde do MŠ v mimo časovém rozmezí, musí použít zvonku a vyčkat příchodu personálu, který je povinen sledovat a zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. V období provozu je monitorován hlavní vstup do MŠ a prostor šatny dětí
• v prostorech školy a školní zahrady platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, omamných látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů
• zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména ve směrnicích k výletům, školám v přírodě a BOZP:
 při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména
• kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou
 pobyt dětí v přírodě
• využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
• pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)
 sportovní činnosti a pohybové aktivity
• před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
• pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí
 pracovní a výtvarné činnosti
• při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)
• v ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22.12.2005, čj. 37014/2005-25
• v MŠ není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem předškolního vzdělávání, ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj dítěte nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí


6.2 OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
• důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu
• v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. Za nedodržování a navádění dětí k těmto projevům může být dítě vyloučeno z mateřské školy
• důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí


7 ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY
7.1 CHOVÁNÍ DĚTÍ PŘI ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY V RÁMCI VZDĚLÁVÁNÍ
• po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy


7.2 POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘI JEJICH POBYTU V MATEŘSKÉ ŠKOLE
• zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte
• po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.


S účinností od 3. 9. 2018                   ředitelka školy: Lenka Vítková……………………