O nás

Identifikační údaje

 

Název školy: Mateřská škola Ostrava – Martinov, příspěvková organizace
Adresa: Martinovská 3154, Ostrava – Martinov, 723 00
Telefon: 596 941 223, 724 017 401
IČO: 71004629
Typ: Jednotřídní MŠ s celodenním provozem
Kapacita mateřské školy: 28 dětí (24 + 4 = udělena výjimka z počtu dětí)
Kapacita školní jídelny: 45 jídel
Součástí školy: školní jídelna s vývařovnou
Věkové složení: smíšené 3-6-let
Zřizovatel: Statutární město Ostrava – Martinov, Martinovská 3154
tel.: 599 423 106
Zřizovací listina: usnesení č.146/20 ze dne 14. 10. 2002
Právní forma: příspěvková organizace
Právní subjektivita: od 1. 1. 2003
Zařazení do sítě: 11. 03.1996
Ředitelka: Lenka Vítková
Celkový počet zaměstnanců: 4
Pedagogické pracovnice: 2 – ředitelka Lenka Vítková, učitelka Bc.Radana Jarotková, DiS.
Kuchařka: 1 – Radka Bedřichová
Uklízečka: 1 – Zuzana Gelnarová
Název ŠVP: „PUTOVÁNÍ MARTINOVSKÝCH LIŠTIČEK“
E-mail: ms.martinov@seznam.cz
Webové stránky: www.msmartinov.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: pan Martin Krupa, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz, telefon: + 420 724 356 825, KLIMUS & PARTNERS s.r.o.,  IČ 033 73 444, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem tel.č.:+420 602 705 686, mail: roman@klimus.cz; ID datové schránky: ewann52.

 

Naše mateřská škola

Motto: " Nemůžeme všechny děti všemu naučit, ale můžeme všechny děti udělat šťastnými."

Zdeněk Matějček

Naše představa ideálně fungující mateřské školy je vytvoření klidného, pohodového prostředí se spoustou podnětů k zajímavým aktivitám, které budou napomáhat k celostnímu rozvoji dětí, rozvíjet jejich kreativitu a podporovat rozvíjení sociálních vztahů.

S ohledem na individualitu každého dítěte chceme:

 • respektovat jedinečnost každého dítěte
 • podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět
 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách
 • upřednostňovat aktivity, které děti baví, kde jsou aktivní, zkoumají, objevují, prakticky poznávají
 • posilovat koordinační a rovnovážné dovednosti
 • podporovat děti v jejich spontánnosti a samostatnosti
 • podporovat dětská přátelství, vzájemnou důvěru, solidaritu
 • rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se
 • poskytnout dětem vlastní kreativní postup, který vyhovuje jejich schopnostem, rozvíjí jejich fantazii, zájmy a nadání
 • zapojovat rodiče do dění v mateřské škole

Cílem naší práce je rozvíjet zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Snažíme se vytvářet klidné, pohodové prostředí se spoustou podnětů k zajímavým aktivitám, které budou napomáhat k celostnímu rozvoji dětí, rozvíjet jejich kreativitu a podporovat rozvíjení sociálních vztahů.

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu, kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší školy (vzdělávací, sportovní a kulturní akce, akce s rodiči a dětmi, výlety, oslavy svátků, setkání se zajímavými lidmi apod.) Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, věnujeme se též prevenci vadné výslovnosti - zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností dětí a předmatematické a předčtenářské gramotnosti.

Kromě komplexní výchovně - vzdělávací práce směřuje MŠ svou koncepci na pohybovou, tělovýchovnou zdatnost dětí, na jejich zdraví, otužování, osobní spokojenost a pohodu na „čerstvém“ vzduchu v prostředí venkovského charakteru a rozmanité přírody. Vedeme děti ke kladnému vztahu k životnímu prostředí. Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanost formou individuálních rozhovorů, schůzek a akcí, které pro ně pořádáme. Přijímáme jejich názory a nápady. Spolupráce s rodiči je velmi dobrá.

Taktéž spolupráce s ÚMOb Martinov je na velmi dobré úrovni. Děti vystupují s krátkým programem na akcích „Vítání občánků“, „Martinovští senioři“, „Červený kříž ženám“, kde rozdávají úsměvy a písněmi, tanci a přáníčky vždy potěší babičky a zúčastněné občany.

Veškeré snažení všech zaměstnankyň školy směřuje k tomu, aby zde děti byly maximálně šťastné a spokojené.

Vzdělávací cíle a záměry

 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu
 • rozvíjet komunikativní dovednosti a schopnosti dítěte tak, aby usnadnily proces rozvoje jeho dalšího učení
 •  probudit a rozvíjet v dětech touhu a chuť dovídat se nové věci a prožívat radost z poznaného
 • rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti
 • rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, chápat ji a umět ji chránit (upozornit na ekologické dopady činnosti člověka)
 • mít povědomí o významu životního prostředí a pomáhat pečovat o své nejbližší okolí
 • mít vztah k místu a prostředí, ve kterém žiji
 • vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry
 • rozvíjet osobnost dítěte, jeho originalitu, podporovat a rozvíjet talent dětí
 •  vytvářet podmínky k tomu, aby se děti nebály vyjadřovat své pocity, názory a postoje
 • vytvářet prostředí plné důvěry, jistoty, vzájemného respektu a empatie, ve kterém se všichni zúčastnění (děti, rodiče, zaměstnanci) cítí dobře – školní klima
 • vést děti k získávání osobní samostatnosti
 • osvojit si základní poznatky o těle a jeho zdraví, o zdravém pohybu a sportu
 • osvojit si praktické dovednosti – hygienické návyky, sebeobsluhu, stolování, rozvíjet dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky
 • rozvíjet mluvený projev – vyjádřit svou myšlenku
 • seznámit děti s nebezpečím úrazu, zapojit je do prevence ochrany zdraví nejen svého ale i ostatních lidí
 • seznamovat a respektovat pravidla silničního provozu
 • rozvíjet kompetence k řešení problémů (požádat dospělého o pomoc, snažit se samostatně řešit situace, vést k experimentování, hledání řešení, orientovat se v matematických úlohách)

Cíle směřují vzdělávání k utváření základů klíčových kompetencí u dětí, které si je osvojují v míře a rozsahu odpovídajícím jejich individuálním potřebám a možnostem. Náš program obsahuje činnosti k danému podtématu.

Naše představa ideálně fungující mateřské školy je vytvoření klidného, pohodového prostředí se spoustou podnětů k zajímavým aktivitám, které budou napomáhat k celostnímu rozvoji dětí, rozvíjet jejich kreativitu a podporovat rozvíjení sociálních vztahů.

Respektujeme všechny cíle předškolního vzdělávání, které vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

S ohledem na individualitu každého dítěte chceme:

 • respektovat jedinečnost každého dítěte
 • podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět
 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách
 • upřednostňovat aktivity, které děti baví, kde jsou aktivní, zkoumají, objevují, prakticky poznávají
 • posilovat koordinační a rovnovážné dovednosti
 • podporovat děti v jejich spontánnosti a samostatnosti
 • podporovat dětská přátelství, vzájemnou důvěru, solidaritu
 • rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se
 • poskytnout dětem vlastní kreativní postup, který vyhovuje jejich schopnostem, rozvíjí jejich fantazii, zájmy a nadání
 • zapojovat rodiče do dění v mateřské škole

Vize naší školy:

 • vytvářet příznivé klima pro šťastné a spokojené dítě
 • rozvíjet oboustrannou důvěru a otevřenost s rodiči
 • umožnit dětem volný pohyb v přírodě
 • rozvíjet osobnost dítěte pohybovými aktivitami, hrou a prožitkovými činnostmi
 • zvýšit efektivitu a alternativnost v pedagogické i řídící práci využíváním moderních forem, metod a prostředků vzdělávání
 • veškeré činnosti orientovat k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získalo tak základy pro celoživotní vzdělávání
 • přirozené zapojení sociálně i zdravotně znevýhodněných dětí

 

Historie naší školy

Naše mateřská škola byla vybudována za pomocí místních občanů. Již při dokončovacích pracích se předpokládalo, že bude patřit pod správu místního závodu Masokombinátu a k 1. 12. 1981 byla sepsána dohoda. Posléze byly vybaveny prostory mateřské školy a 4. 1. 1982 byl slavnostně zahájen provoz za účasti rodičů dětí, zaměstnanců MŠ a zástupců závodu. Z počátku fungovaly pouze dvě třídy, ačkoliv MŠ byla čtyřtřídní. Docházely zde děti ze staré budovy, kde byla jednotřídka. Bylo zapsáno 70 dětí, tzn. 35 dětí na jednu třídu.

Ve školním roce 1982/83 byl zahájen provoz již ve všech čtyřech třídách. Naplněnost celé MŠ se vyřešila dovážením dětí z Ostravy - Fifejd  (tamní MŠ byly již naplněny). V roce 1983/84 byl provoz opět omezen pro nedostatek dětí na dvě třídy a k 1. 9. 1991 se stala mateřská škola jednotřídní. V této podobě zůstává doposud.

Mateřská škola je součástí budovy ÚMOb Martinov, ve které se nachází také praktická lékařka MUDr. Jana Lenártová a Církev Jednoty bratrské. Od 1. 1. 2003 máme právní subjektivitu. V roce 2004 celostátně dětí ubylo a mnoho mateřských škol bylo uzavřelo. Tyto prostory se začaly využívat k jiným účelům. MŠ se slučovaly s dalšími MŠ nebo se ZŠ pod jeden subjekt. Naše mateřská škola zůstala samostatným právním subjektem.

Ve školním roce 2007/08 začalo celostátně dětí přibývat. Naše mateřská škola má stále naplněnou kapacitu 28 dětí. Ve školním roce 2008/09 nastal velký problém s umísťováním dětí v MŠ celostátně. S panem starostou Karlem Civínem jsme se dohodli, že v dalších letech budou přednostně přijímány děti z Martinova. Na základě tohoto rozhodnutí jsme stanovili kritéria pro přijímání dětí do MŠ.

V červenci a srpnu 2009 byla celá budova zrekonstruována – zateplování, nová fasáda, výměna oken, dveří, žaluzií. O dva roky později byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení dětí. Součástí naší mateřské školy je velká školní zahrada, kterou využíváme celoročně ke hrám a různým pohybovým aktivitám. Krášlí ji stromy, různé okrasné keře a další zele

Napsali o nás