Zápis do MŠ 2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 / 2022 Mateřská škola Ostrava-Martinov, příspěvková organizace


Přijímací řízení do naší Mateřské školy bude probíhat ve třech fázích:

1./ Fáze: vydávání přihlášek k předškolnímu vzdělávání:

Elektronické vydání přihlášek na stránkách Mateřské školy Ostrava-Martinov, p. o. -  www.msmartinov.cz 

· žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání


2./ Fáze: zápis – 11.5.2021 přijímáme: 

- žádosti o přijetí do MŠ s potvrzením dětského lékaře, že bylo dítě řádně očkováno a splňuje povinné očkování podle 50 zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění, mimo děti s povinným předškolním vzděláváním

- kopie rodného listu dítěte 

Lze podat těmito způsoby:

· do datové schránky školy (ID MŠ MARTINOV: ur7kwbj),  

· e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - nelze jen poslat prostý email!, (ms.martinov@seznam.cz)

· poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

· v nezbytně nutných případech – osobní podání oknem do ředitelny dne 11. 5. 2021 od 10 – 14.30h.


Ředitelka mateřské školy po doručení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání přidělí každému dítěti registrační číslo, které bude sděleno ZZ telefonicky. 

3./ Fáze: vyhodnocování žádostí - vydání rozhodnutí ve věci /do 30-ti dnů od dne zápisu, tedy od 11.5.2021/.

Seznam přijatých dětí /pod registračním číslem/ bude vyvěšen na stránkách školy, na veřejné desce MOb Martinov, na vstupních hlavních dveřích MŠ. 

Ředitelka bude telefonicky kontaktovat všechny ZZ přijatých dětí a domluví schůzku s převzetím přijetí dítěte do MŠ. 


Předpokládaný počet volných míst k přijetí: 10 dětí


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

                                         NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022   

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z níže uvedených kritérií: 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné - dítě vždy přijato 

2. Postupný nárok dětí na předškolní vzdělávání:

· Dovršení 4 let věku k 1. 9. 2021 – dle data narození                10 bodů

· Dovršení 3 let věku k 1. 9. 2021 – dle data narození                  5 bodů

· Dovršení 2 let věku do 31. 8. 2021 – dle data narození              0 bodů

· Děti 4 leté a mladší z jiných obcí – dle data narození                 1 bod  

 /trvalé bydliště mimo SMO /  


3. MŠ již navštěvuje sourozence                                                                       10 bodů

4. Děti cizinců doloží potvrzení o místě pobytu /např. nájemní smlouvu/ a budou posuzovány dle stanovených kritérií        

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.


Účinnost od 01. 5. 2021,     Ostravě – Martinově dne: 8. 3. 2021          Ředitelka: Lenka Vítková